korraldatud jäätmevedu

Jäätmeseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse kohustus korraldada olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil, mille põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning kaasata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad.

Jäätmevaldajad ehk kõik Türi vallas asuvad isikud ja kinnistud, millel elatakse või tegutsetakse, loetakse seaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga. Eraldi lepinguid jäätmeveoks ettevõttega sõlmima ei pea. Lepingu võib sõlmida, kui soovite midagi ettevõtjalt lisaks tellida või sõlmida mingisuguseid erikokkuleppeid. Küll aga on jäätmevaldajad kohustatud omama või rentima jäätmekonteinerit ja tegema see veopäevadel kättesaadavaks jäätmevedajale.

 

Erisus jäätmeveo sageduses

Olmejäätmete regulaarne äravedu toimub tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Jäätmevaldajal on õigus taotleda tiheasustusalal (Türi valla tiheasustusalad) korraldatud jäätmeveoks harvemat veosagedust, mis ei või olla pikema intervalliga kui üks kord 12 nädala tagant. Harvemat veosagedust võib taotleda vaid juhul, kui segaolmejäätmete tekke kohal on tagatud biolagunevate jäätmete kompostimine vastavalt Türi valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele.

Tiheasustusalal korraldatud jäätmeveoks harvema veosageduse õiguse saamiseks esitatakse ametiasutusele taotlus ja selles märgitakse:
 1) jäätmevaldaja nimi ja kontaktandmed;
 2) hoonestatud maaüksuse, millelt korraldatud jäätmeveoks erisust soovitakse, aadress;
 3) sooviavaldus harvemaks veosageduseks ning harvema veosageduse aeg;
 4) kinnitus biolagunevate jäätmete nõuetekohase kompostimise kohta ning kompostimise viis.

Korraldatud jäätmeveos veosageduse erisuse taotluse näidis

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Jäätmevaldajal on õigus taotleda erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamist, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata või kui teatud perioodil kinnistut ei kasutata.

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus esitatakse ametiasutusele ja selles märgitakse:
 1) jäätmevaldaja nimi ja kontaktandmed;
 2) hoonestatud maaüksuse, millelt jäätmete äraveoks vabastust soovitakse, aadress;
 3) põhjused, miks jäätmevaldaja soovib korraldatud jäätmeveost vabastamist;
 4) tähtaeg, mille jooksul jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastust soovib.

Taotluse menetleja võib nõuda lisaks taotlusele dokumenti, millega on võimalik tõendada, et hoonestatud kinnisasja ei kasutata või kasutatakse teatud perioodi jooksul (näiteks kinnistu elektritarbimisteatis taotluse esitamise kuupäeva seisuga eelneva aasta kohta). Tarbimisteatis on saadaval kodulehel www.elektrilevi.ee (sisenen/tarbimisajalugu/tarbimisteatis).

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotluse näidis

Korraldatud jäätmeveost perioodilise vabastamise taotluse näidis

 

Vastavalt jäätmeseadusele esitab korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja igal aastal 20. jaanuariks kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes pole taotlust esitanud loetakse 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Kinnitus kinnistu mittekasutamise kohta näidis

 

Ühise jäätmemahuti kasutamine

Lähestikku asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate olmejäätmete kogumiseks ning korraldatud olmejäätmeveo korras üleandmiseks on jäätmevaldajatel õigus taotleda ühise jäätmemahuti kasutamist.

Ühise jäätmemahuti kasutamise õiguse saamiseks esitatakse ametiasutusele taotlus, milles märgitakse:
 1) ühist jäätmemahutit kasutada soovivate jäätmevaldajate nimed ja kontaktandmed ning kinnistute aadressid;
 2) ühise jäätmemahuti kirjeldus ning paiknemise asukoha aadress;
 3) ühise jäätmemahuti kasutajate kirjalik nõusolek ühise jäätmemahuti kasutamiseks ning korraldatud jäätmeveos kontaktisiku nimi ja kontaktandmed.

Korraldatud jäätmeveos ühise jäätmemahuti kasutamise taotluse näidis

 

Türi vallas korraldatud olmejäätmete vedajad

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendas Türi vallas seniseid AS-iga Eesti Keskkonnateenused ja AS-iga Ragn-Sells sõlmitud korraldatud olmejäätmeveo lepinguid, mis kehtisid endistes Väätsa ja Käru valdades ning Türi Vallavalitsus pikendas endises Türi vallas kehtivat korraldatud olmejäätmeveo lepingut AS-iga Ragn-Sells.

Endise Türi valla ja Käru valla territooriumil olmejäätmete vedaja AS Ragn-Sells

Aadress: Lille 4-214, Pärnu 80041
Telefon: 606 0439
E-post: parnu@ragnsells.com
https://www.ragnsells.ee/

Endise Väätsa valla territooriumil olmejäätmete vedaja AS Eesti Keskkonnateenused
Aadress: Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 738 6700
E-post: tartu@keskkonnateenused.ee
http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht

 

Hinnakiri – endine Türi valla piirkond:

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus (koos km-ga)

80 l konteiner

0,98 €

140 l konteiner

1,73 €

240 l konteiner

2,96 €

370 l konteiner

4,57 €

600 l konteiner

7,42 €

660 l konteiner

8,16 €

800 l konteiner

9,89 €

1100 l konteiner

13,60 €

1500 l konteiner

18,54 €

2500 l konteiner

30,90 €

4500 l konteiner

55,62 €

 


Hinnakiri - endine Väätsa valla piirkond:

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus (koos km-ga)

80 l konteiner

1,50 €

140 l konteiner

2,62 €

240 l konteiner

3,43 €

370 l konteiner

4,49 €

660 l konteiner

5,82 €

800 l konteiner

7,04 €

1100 l konteiner

8,48 €

1500 l konteiner

11,57 €

2500 l konteiner

16,52 €

4500 l konteiner

29,74 €

 

Hinnakiri - endine Käru valla piirkond:

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus (koos km-ga)

80 l konteiner

2,71 €

140 l konteiner

4,75 €

240 l konteiner

6,23 €

370 l konteiner

8,14 €

600 l konteiner

9,59 €

800 l konteiner

12,79 €

1100 l konteiner

15,38 €

1500 l konteiner

20,98 €

2500 l konteiner

29,98 €

4500 l konteiner

53,95 €

 

 

Info:

Janelle Leenurm
Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
384 8279, 522 7326
Janelle.Leenurm@tyri.ee
Türil  E, T, R 
Kärus K, N 9-13 ja 14-17