Jäätmemajandus

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendas Türi vallas seniseid AS-iga Eesti Keskkonnateenused ja AS-iga Ragn-Sells sõlmitud korraldatud olmejäätmeveo lepinguid, mis kehtisid endistes Väätsa ja Käru valdades ning Türi Vallavalitsus pikendas endises Türi vallas kehtivat korraldatud olmejäätmeveo lepingut AS-iga Ragn-Sells. Kõigis piirkondades kehtivad uued teenustasud.

Hinnakiri – endine Türi valla piirkond:

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus (koos km-ga)

80 l konteiner

0,98 €

140 l konteiner

1,73 €

240 l konteiner

2,96 €

370 l konteiner

4,57 €

600 l konteiner

7,42 €

660 l konteiner

8,16 €

800 l konteiner

9,89 €

1100 l konteiner

13,60 €

1500 l konteiner

18,54 €

2500 l konteiner

30,90 €

4500 l konteiner

55,62 €

 


Hinnakiri - endine Väätsa valla piirkond:

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus (koos km-ga)

80 l konteiner

1,50 €

140 l konteiner

2,62 €

240 l konteiner

3,43 €

370 l konteiner

4,49 €

660 l konteiner

5,82 €

800 l konteiner

7,04 €

1100 l konteiner

8,48 €

1500 l konteiner

11,57 €

2500 l konteiner

16,52 €

4500 l konteiner

29,74 €

 

Hinnakiri - endine Käru valla piirkond:

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus (koos km-ga)

80 l konteiner

2,71 €

140 l konteiner

4,75 €

240 l konteiner

6,23 €

370 l konteiner

8,14 €

600 l konteiner

9,59 €

800 l konteiner

12,79 €

1100 l konteiner

15,38 €

1500 l konteiner

20,98 €

2500 l konteiner

29,98 €

4500 l konteiner

53,95 €

 

Vastavalt jäätmeseadusele korraldab Türi vald oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise ja veo.

Jäätmevaldajad ehk kõik Türi vallas asuvad isikud ja kinnistud, millel elatakse või tegutsetakse, loetakse seaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga. Eraldi lepinguid jäätmeveoks ettevõttega sõlmima ei pea. Lepingu võib sõlmida, kui soovite midagi ettevõtjalt lisaks tellida või sõlmida mingisuguseid erikokkuleppeid. Jäätmeveost on võimalik taotleda vabastust, kui kinnistul ei elata ega kasutata või kasutatakse vaid suveperioodil. Selleks tuleb pöörduda Türi Vallavalitsuse poole.

Jäätmeveo üldtingimused on määratud Türi valla jäätmehoolduseeskirjaga (s.h jäätmete liigiti kogumise nõuded) ja on vedajale ning jäätmevaldajale kohustuslikud. Jäätmevedaja muutumine ei too kaasa jäätmeveo tingimuste muutumist, jäätmevaldaja jaoks jääb teenuse sisu samaks.

 

Väga oluline teave olmejäätmete veo kohta

 

Tulenevalt jäätmeseadusest on kohalikul omavalitsusel kohustus korraldada olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Nii korterites, eramajades, suvilates elavaid inimesi kui vallas asuvaid ettevõtteid nimetatakse jäätmevaldajateks ning kõik nad loetakse seaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
 
Kinnistuomanik või eluaseme kasutaja ei pea ise jäätmevedajaga lepingut sõlmima, küll aga on tal kohustus omada või rentida jäätmekonteinerit ja teha see veopäevadel kättesaadavaks jäätmevedajale.
 
Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärgiks on hoida ümbritsevat keskkonda koostöös kõigi jäätmevaldajate ehk kõigi Türi valla inimestega. Ainult nii saame tagada Türi vallas puhta ja tervisele ohutu elukeskkonna. Kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata võib kohalik omavalitsus ehk Türi vald erandkonnas jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada. Seda võib teha tähtajaliselt perioodiks, mil kinnisasja ei kasutata (näiteks siis, kui kinnistut kasutatakse vaid suveperioodil). Need kinnisasja omanikud, kes on korraldatud olmejäätmeveost erandkorras vabastatud, peavad esitama üks kord aastas hiljemalt 20. jaanuariks kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
Kohalik omavalitsus peab veenduma kinnisasja kasutamist/mittekasutamist ning seepärast kontrollivad esitatud taotlusi ehitus- ja keskkonnaspetsialist Janelle Leenurm ning korrakaitseametnik Pille Reinsalu.

Türi vallas korraldatud olmejäätmete vedajad on:

1. aprill 2018 - 30. aprill 2019 AS Ragn-Sells

Aadress: Lille 4-214, Pärnu 80041
Telefon: 606 0439
E-post: parnu@ragnsells.com
https://www.ragnsells.ee/

Endise Väätsa valla territooriumil 1. mai 2016 - 30. aprill 2019 AS Eesti Keskkonnateenused
Aadress: Tähe 108, 51013 Tartu
Telefon: 738 6700
E-post: tartu@keskkonnateenused.ee
http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht

 

 

Info:

Janelle Leenurm
Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
384 8279, 522 7326
Janelle.Leenurm@tyri.ee
Türil  E, T, R
Kärus K, N 9-13 ja 14-17