Lastekaitsest üldiselt

TEENISTUSÜLESANDED

 • Laste õigusi kaitsvate seaduste täitmine laste õiguste ja heaolu tagamiseks
 • Abivajavate laste kohta laekunud info menetlemine
 • Toimingud laste ja perede toimetuleku suurendamiseks ja vajalikele teenustele suunamine
 • Laste ja lapsi kasvatavate isikute nõustamine ning koostöö võrgustikuga, s.h. eemal elava vanemaga suhtlemise korraldamine
 • Eestkosteasutuse arvamuse koostamine lapsi puudutavates ning hooldusõigusküsimustes ning eestkosteasjades
 • Ametiasutuse esindamine lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel kohtus
 • Koolikohustuse täitmise tagamise jälgimine
 • Asenduskodudes ja hooldusperedes elavate laste esindamine ja asjaajamine
 • Järelhooldusteenuse korraldamine
 • Vanemliku hoolitsuseta lapse lapsendada soovijate nõustamine
 • Lastekaitsealase teabe levitamine.

Kontaktid:

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Ametniku avaliku võimu teostamise õigus peatatud

 

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Leila Suits
 

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
vastuvõtt T, K
kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister, eripedagoogika
Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend
Deana Krotova
 

5332 4268
Deana.Krotova@tyri.ee

rakenduskõrgharidus, juhi abi

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit