Majandus- ja turvalisuskomisjon

24.11.22

 

 

 

Majandus- ja turvalisuskomisjon

1. Artur Metsare – komisjoni esimees, (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
2. Elari Hiis – komisjoni aseesimees (valimisliit Koduvald Türi);
3. Oleg Kuusik (valimisliit Tulevikuvald Türi);
4. Maire Laar (valimisliit Tulevikuvald Türi);
5. Kristina Gudinas (valimisliit Tulevikuvald Türi);
6. Rene Luik (valimisliit Tulevikuvald Türi);
7. Hannes Taube (valimisliit Koduvald Türi);
8. Enn Mäger (valimisliit Koduvald Türi);
9. Kristjan Männa (valimisliit Koduvald Türi);
10. Kaia Mõistlik (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond);
11. Andrus Lehis (Eesti Reformierakond);  
12. Jaanus Heinsar (Taikse – Tännassilma – Mäeküla kogukonnakogu);
13. Leo Kass (Käru kogukonnakogu);
14. Toomas Hirbaum (endise Väätsa valla külade kogukonnakogu esindaja).

Komisjoni tegevusvaldkonnad on:

1) Türi valla kommunaalmajanduse (elamumajandus, vee- ja kanalisatsioonivarustus, teedemajandus ja liikluskorraldus, valla heakorrastus, sooja- ja elektrimajandus, jäätmekäitlus ning keskkonnahoid) ja territoriaalplaneerimise arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine; 
2) Türi vallas korrakaitse, avaliku korra, liiklusohutuse, elanikkonna turvalisuse ning alaealiste järelevalve tagamise arendamine ning vastavates valdkondades vallavolikogule ettepanekute tegemine; 
3) järelevalve ning päästestruktuuride (politsei, tuletõrje, turvafirma) ning Kaitseliiduga koostöö arendamine ja koordineerimine;
4) elanike kaasamine turvalisuse ja õiguskorra tagamisele (naabrivalve arendamine).

Komisjoni pädevuses on: 
1) teha vallavolikogule oma tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ettepanekuid ning anda arvamus vastavate õigusaktide eelnõudele;
2) anda arvamus vallavolikogu päevakorras olevate teiste õigusaktide eelnõudele, mis on võetud komisjoni päevakorda ning teha ettepanekuid vallavolikogu istungi päevakorra kohta; 
3) osaleda vallaeelarve koostamisel ja teha ettepanekuid oma tegevusvaldkondadega seotud alaeelarvete koostamiseks;
4) osaleda arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel ning töötada välja oma tegevusvaldkonnaga seonduvalt valla arengu põhisuunad ja rakendamise põhimõtted; 
5) selgitada välja korrakaitse ja turvalisusega seotud probleemid ja teha nende lahendamiseks ettepanekuid, töötada välja vastavad tegevuskavad ning jälgida nende elluviimist; 
6) teha koostööd vallavalitsuse, erinevate organisatsioonide, asutuste ja isikutega valla majandusvaldkonda ja turvalisust puudutavate küsimuste lahendamisel; 
7) saada komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud küsimustes ja oma pädevusest lähtuvalt vallavalitsuselt ning Türi valla asutustelt ning Türi valla osalusega ühisametitelt ja -asutustelt informatsiooni ja dokumente.

Komisjoni koosolekute protokollid

Koosolekutel osalemise statistika