Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja asendaja

Ametijuhend

 

 

 

 

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Anne Viljat                 

384 8230; 512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Riina Hunt 5393 2270 
Riina.Hunt@tyri.ee
rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Türi valla haridusasutused on Laupa Põhikool, Retla-Kabala Kool tegevuskohtadega nii Oisus kui Kabalas (liidetud lasteaiaga), Türi Põhikool, Käru Põhikool (liidetud lasteaiaga), Väätsa Põhikool, Türi Kevade Kool, Türi ÜhisgümnaasiumTüri Lasteaed, mille õppehooned asuvad Lokutal, kesklinnas ja Türi-Allikul ning Väätsa Lasteaed Paikäpp.

Türi Kevade Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul õpivad toimetuleku- või hooldusõppes.

Lisaks on Türil oma Spordikool ja muusikakool. Türi Muusikakool on huvikoolina tegutsev muusikakool, mille tegevuse eesmärk on anda huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks. Kooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Türi linnas tegutseb noortekeskus. Noortekeskus on Türi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille põhiülesandeks on noorsootöö korraldamine kogu Türi vallas. Türi Noortekeskus korraldab lisaks Türi linnas asuvale noortekeskusele noorsootööd ka Väätsal ning Oisu, Kabala ja Käru noortetoas, kasutab mobiilse noorsootöö võimalusi ning tegeleb erinevate tegevuste pakkumisega ja noorsootöö juhtimisega kogu vallas.

MTÜ Türi Avatud Noortekeskus ja MTÜ Türi Lastekaitse Ühing on Türi valla koostööpartnerid ja aitavad ellu viia erinevaid noortele suunatud projekte.