Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Haridusspetsialist
Ametijuhend

Anne Viljat
 

512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus,
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Haridusspetsialist
Ametijuhend

Riina Hunt

5393 2270 
Riina.Hunt@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Terviseedenduse
spetsialist
Ametijuhend

Säsil Rammo

5884 8780
Sasil.Rammo@tyri.ee

kõrgharidus

 

Türi valla haridusasutused on Laupa PõhikoolRetla-Kabala Kool tegevuskohtadega nii Oisus kui Kabalas (liidetud lasteaiaga), Türi PõhikoolKäru Põhikool (liidetud lasteaiaga), Väätsa PõhikoolTüri ToimetulekukoolTüri ÜhisgümnaasiumTüri Lasteaed, mille õppehooned asuvad Lokutalkesklinnas ja Türi-Allikul ning Väätsa Lasteaed Paikäpp
Türi Toimetulekukool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul õpivad toimetuleku- või hooldusõppes. 
Lisaks on Türil oma Spordikool ja muusikakool. Türi Muusikakool on huvikoolina tegutsev muusikakool, mille tegevuse eesmärk on anda huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks. Kooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. 
Türi linnas tegutseb noortekeskus. Noortekeskus on Türi Vallavalitsuse hallatav asutus, mille põhiülesandeks on noorsootöö korraldamine kogu Türi vallas. Türi Noortekeskus korraldab lisaks Türi linnas asuvale noortekeskusele noorsootööd ka Väätsal ning Oisu, Kabala ja Käru noortetoas, kasutab mobiilse noorsootöö võimalusi ning tegeleb erinevate tegevuste pakkumisega ja noorsootöö juhtimisega kogu vallas. 
MTÜ Türi Avatud Noortekeskus ja MTÜ Türi Lastekaitse Ühing on Türi valla koostööpartnerid ja aitavad ellu viia erinevaid noortele suunatud projekte.