Isikuandmete kaitse toimimisjuhised

5.05.22

Türi Vallavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid ning ametiasutuse eesmärk on isikutele otseste avalike teenuste osutamine. Lisaks isikut teenivale otsesele avalikule teenusele on ametiasutusel teenuse osutamist toetavad tugiteenused (õigusnormide väljatöötamine, riigihangete korraldamine, raamatupidamine, teabehalduse korraldamine, küberturve, infotehnoloogialane tugisüsteem jms).

Teenuste osutamiseks vajab ametiasutuse andmeid, muu hulgas isikuandmeid. Juba iga kirjaliku pöördumisega satub ametiasutuse valdusse isikuandmeid – isiku nimi, e-posti aadress, elukoha-aadress, telefoninumber jm.

Isikuandmete töötlemise aluseks on Euroopa Liidu liikmesriikidele otsekohalduv Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi üldmäärus), mis seab füüsiliste isikute andmeid puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks nõuded ning sätestab isikutele õigused kontrollida, milliseid andmeid tema kohta on kogutud, milleks ja kuidas tema isikuandmeid kasutatakse ning kellele neid on edastatud.  Üldmäärust täiendab siseriiklik isikuandmete kaitse seadus.

Isikuandmete töötlemise toimimisjuhisega täidab ametiasutus avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktis 311 sätestatud nõuet ning toimimisjuhise kaudu teavitame

* mis on isikuandmed;
* mida tähendab isikuandmete töötlemine;
* millised on isikuandmete töötlemise põhimõtted ja alused (eesmärk, ulatus) ning viis;
* kuidas ja kellele isikuandmeid edastatakse ning millal tehakse isikuandmed avalikkusele kättesaadavaks;
* millised on isiku õigused isikuandmete töötlemisel (sh kord isikuandmetega tutvumiseks). 

Lisaks eelmärgitule avaldame ka teabe (sh isikuandmete) töötlemise põhimõtetest ametiasutuses. Ametiasutuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas õigusaktidega.

Kui ametiasutus on Teie hinnangul kogunud ja kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult, on Teil õigus esitada märgukiri (protest) ametiasutusele ning nõuda andmete parandamist, andmete töötlemise peatamist või lõpetamist.

Türi Vallavalitsuses on määratud andmekaitsega tegelevaks isikuks (andmekaitsespetsialistiks) teabe- ja andmehaldur Katrin Keevend.

  Kui Teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovite andmesubjektina kaitsta oma isikuandmeid, pöörduge esmalt andmekaitsespetsialisti poole: 
e-post Katrin.Keevend@tyri.ee.

Taotluse isikuandmete töötlemise toimingutes saab esitada ka siit.

Lisaks eelmärgitule on juhul, kui Teie hinnangul ei töötle ametiasutus Teie isikuandmeid õiguspäraselt ja otstarbekohaselt või ei väljasta Teile Teie isikuandmeid, õigus pöörduda taotlusega teenistusliku järelevalve algatamiseks Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani poole (e‑post  vallavalitsus@tyri.ee või Türi Vallavalitsus, Hariduse tn 3, 72213, Türi linn, Türi vald, Järva maakond) või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

MILLAL TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID:

kui te pöördusite ametiasutuse poole

kui te kandideerisite ametiasutuse teenistusse

- teine asutus või isik taotleb Teie andmeid

olete riikliku järelevalve, väärteo- või kohtumenetluse osapool

- külastasite Türi valla ametlikku võrgulehte www.tyri.ee

- Türi valla teave sotsiaalmeedias

- videokaamerad  

 

Lii Laanemets
vallasekretär
526 5704

Koostatud 25. mail 2018, täiendatud 15. jaanuaril 2019, 17. juunil 2021.