Türi valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

 Küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused ja muu üldplaneeringu koostamisega seonduv on võimalik esitada e-posti aadressil yldplaneering@tyri.ee.

JOOKSEV INFO

Türi Vallavalitsuse ja AS Kobras koostöös on hetkel väljatöötamisel üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu (eskiis). Selle valmimisel toimuvad avalikud väljapanekud, mille kohta edastatakse infot nii Türi Rahvalehe ja Järva Teataja kui Türi valla veebilehe vahendusel.

 

MUUTUVAD TÜRI LINNA NING KÄRU, SÄREVERE JA VÄÄTSA ALEVIKU PIIRID

Türi valla üldplaneeringu koostamise käigus vaadati üle Türi valla asustusüksuste lahkmejooned. Arvestades Türi valla haldusterritooriumi asustusüksuste rahvastiku tiheduses toimunud arenguid ning asustusüksuste sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive, algatas Türi Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 52 „Asustusjaotuse muutmise algatamine" Türi valla haldusterritooriumil asuva Türi linna ning Käru, Särevere ja Väätsa aleviku lahkmejoonte muutmise menetluse. Linna ja alevike lahkmejoonte muutmine toob kaasa ka nende külade (Lokuta, Laupa, Vilita, Taikse, Tori, Türi-Alliku, Kändliku, Lauri, Väljataguse, Aasuvälja ja Ülejõe), millega linn ja alevikud piirnevad, lahkmejoonte muutumise vajaduse. Olulisemad muutused puudutavad Lokuta küla tihedamalt asustatud elurajooni, Türi linna Telliskivi ja Männiku tänava suvilatepiirkonda ning Ülejõe küla Uue tänava elamuid.

Türi Vallavolikogu 30. jaanuari 2020 otsuse nr 4 "Asustusjaotuse muutmise taotlemine" alusel tehti riigihalduse ministrile ettepanek eelnimetatud lahkmejoonte muutmiseks. Kui uued piirid on kehtima hakanud, teavitatakse sellest nii Türi Rahvalehe kui Türi valla veebilehe vahendusel.

Küsimuste korral saab pöörduda Türi Vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialisti Marje Pärna poole e‑posti aadressil Marje.Parn@tyri.ee või telefonil 384 8250 või 5333 0476.

 

LÄHTESEISUKOHAD JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUS

Türi Vallavalitsus koostöös AS-ga Kobras on koostanud Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse:

Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud ettepanekud on koondatud ETTEPANEKUTE TABELISSE. Ettepanekud:

 

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE TÖÖRÜHM

Türi valla üldplaneeringu koostamiseks on moodustatud töörühm Türi vallavanema 21. augusti 2019 käskkirja nr 21.2-1/312 alusel:

Elari Hiis – Türi Vallavalitsuse abivallavanem, üldplaneeringu koostamise üldvastutaja;

Marje Pärn – Türi Vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialist, üldplaneeringu koostamise juht;

Janelle Leenurm – Türi Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist;

Kalev Pagarand – Türi Vallavalitsuse ehitusspetsialist;

Urmas Kupp – Türi Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja;

Üllar Vahtramäe – Türi Vallavalitsuse arendusjuht;

Ülle Surva – Türi Vallavalitsuse maakorraldusspetsialist.

 

ALGATAMINE

Türi Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 56 Türi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Türi valla üldplaneering koostatakse eesmärgiga määratleda kogu Türi valla ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused, arvestades planeerimisseaduses sätestatud planeerimise põhimõtteid ja üldplaneeringu ülesandeid, Türi vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemusi, Türi vallavalitsuse koostatavaid üldplaneeringu lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsust ning muudes õigusaktides üldplaneeringu koostamisele ja KSH-le sätestatud nõudeid.

Türi valla üldplaneeringu kehtestaja on Türi Vallavolikogu. Türi valla üldplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ülesandeid täidab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus.

Otsusega on võimalik tutvuda Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleis ja majandusosakonnas  (asukoht Türi vald, Türi linn, Kohtu tänav 2) nende tööajal ning elektrooniliselt ametiasutuse dokumendiregistri kaudu, millele on tagatud juurdepääs Türi valla veebilehelt www.tyri.ee.

Türi Vallavalitsus palub isikutel või neid ühendavatel organisatsioonidel, kes soovivad enda personaalset kaasamist üldplaneeringu koostamisse, teatada oma soovist Türi Vallavalitsusele kirjalikult (postiaadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kohtu tänav 2, e-post vallavalitsus@tyri.ee).  Teates tuleb märkida nimi, isikukood (juriidilisel isikul äriregistri kood), soovitav teabe saamise viis (elektrooniline või kirjalik) ning sellest lähtuvalt postiaadress või e-posti aadress ning soovi korral kontakttelefon. Teade tuleb allkirjastada (elektrooniliselt esitades digiallkirjastada).

Avalikult teavitatakse üldplaneeringu koostamise ja KSH menetluse käigust avalike meediakanalite kaudu, eelkõige ajalehtede Türi Rahvaleht ja Järva Teataja ning Türi valla veebilehe www.tyri.ee kataloogi "Ehitus, planeerimine" alamkataloogi "Türi valla üldplaneeringu koostamine" kaudu.