Türi valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

 Küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused ja muu üldplaneeringu koostamisega seonduv on võimalik esitada e-posti aadressil yldplaneering@tyri.ee.

ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE EELNÕU AVALIKUD ARUTELUD

Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

29. juulil 2020

13.30 Kabala rahvamajas (Sauna tn 2, Kabala küla)

15.30 Oisu rahvamajas (Estonia pst 1, Oisu alevik)

17.30 Türi kultuurikeskuses (Hariduse tn 1, Türi linn)

30. juulil 2020

15.00 Väätsa rahvamajas (Pikk tn 3, Väätsa alevik)

17.00 Käru rahvamajas (Lao tn 35, Käru alevik)

 

Avalikul väljapanekul esitatud arvamuste ja ettepanekute ning valla seisukoha kohta koostatud tabel on kättesaadav siit.

 

ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE EELNÕU AVALIK VÄLJAPANEK

Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 25.05-26.06.2020.

Avaliku väljapaneku materjalid

Avaliku väljapaneku perioodi jooksul on igal isikul õigus esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamusi e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või aadressil Kohtu tn 2, Türi linn, 72213, Türi vald.

Paberkujul on materjalidega võimalik tutvuda Türi Raamatukogu struktuuriüksustes:

  • Türi raamatukogus (Kohtu tn 2, Türi linn);
  • Käru raamatukogus (Viljandi mnt 17, Käru alevik);
  • Väätsa raamatukogus (Kooli tn 12, Väätsa alevik);
  • Oisu raamatukogus (Retla tee 1, Oisu alevik);
  • Kabala raamatukogus (Sauna tn 2, Kabala küla).

Täpsemad kaardikihid on tutvumiseks Türi valla geoportaalis kaardirakenduses „Üldplaneeringu eskiis". Kaardirakendus on kättesaadav lingilt https://gis.tyri.ee/portal ja Türi valla veebilehel www.tyri.ee kataloogi „Kaardid" kaudu.

Samuti on võimalik üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga seotud materjalide ja informatsiooniga tutvuda Türi Vallavalitsuse majandusosakonnas selle tööajal (asukoht Türi vald, Türi linn, Kohtu tn 2; kontaktisik avaliku ruumi spetsialist Marje Pärn, e-post marje.parn@tyri.ee, tel 5333 0476; soovitav on aeg eelnevalt kokku leppida).

Pabermaterjalidega tutvumisel on oluline järgida kehtestatud sotsiaalse distantseerumise reegleid. Võimalusel eelistada eelnõuga tutvumisel digitaalseid materjale.

Türi valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi suurusega 1008 km2. Üldplaneeringu eesmärk on lähtudes erinevate ühiskonnagruppide huvidest kogu Türi valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning alade kasutus- ja ehitustingimuste määramine, luues eeldused piirkonna jätkusuutlikuks arenguks. Prioriteediks on elanikele turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna ning mitmekülgsete teenuste võimaluste tagamine. Võrreldes varasemate planeeringutega on suund asustuse tihendamisele, tiheasustusalade vähendamisele ning arengu suunamiseks mitmekülgse maakasutuse võimaldamisega. Arvestades, et hetkel kehtib Türi valla territooriumil kolm erinevat üldplaneeringut, ühtlustab uus üldplaneering erinevate piirkondade alade kasutus- ja ehitustingimusi ning annab arenguks ühesugused suunad. Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek on etapp üldplaneeringu menetluses, kus avalikkusele tutvustatakse koostatava üldplaneeringu esialgset verisooni ning antakse võimalus igaühel selle koostamises kaasa rääkida ja ettepanekuid teha

 

MUUTUSID TÜRI LINNA NING KÄRU, SÄREVERE JA VÄÄTSA ALEVIKU PIIRID

Türi valla üldplaneeringu koostamise käigus vaadati üle Türi valla asustusüksuste lahkmejooned. Arvestades Türi valla haldusterritooriumi asustusüksuste rahvastiku tiheduses toimunud arenguid ning asustusüksuste sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive, algatas Türi Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 52 „Asustusjaotuse muutmise algatamine" Türi valla haldusterritooriumil asuva Türi linna ning Käru, Särevere ja Väätsa aleviku lahkmejoonte muutmise menetluse. Linna ja alevike lahkmejoonte muutmine toob kaasa ka nende külade (Lokuta, Laupa, Vilita, Taikse, Tori, Türi-Alliku, Kändliku, Lauri, Väljataguse, Aasuvälja ja Ülejõe), millega linn ja alevikud piirnevad, lahkmejoonte muutumise vajaduse. Olulisemad muutused puudutavad Lokuta küla tihedamalt asustatud elurajooni, Türi linna Telliskivi ja Männiku tänava suvilatepiirkonda ning Ülejõe küla Uue tänava elamuid.

Türi Vallavolikogu 30. jaanuari 2020 otsuse nr 4 "Asustusjaotuse muutmise taotlemine" alusel tehti riigihalduse ministrile ettepanek eelnimetatud lahkmejoonte muutmiseks.

Ministri määrus piiride muutmise kohta jõustus 8. mail 2020 ning 12. mail 2020 tehti muudatused ka aadressiandmetes (asustusüksuse ehk linna, alevike, külade tasandil) ja Maa-ameti kaardil. Samuti kajastuvad muutused ehitisregistris ning kinnistusraamatus.

Piiride muutmise joonised on nähtavad siin.

Täpsemalt on võimalik enda aadressi kontrollida aadressiandmete infosüsteemist või Maa-ameti kaardilt.

Küsimuste korral saab pöörduda Türi Vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialisti Marje Pärna poole e‑posti aadressil Marje.Parn@tyri.ee või telefonil 5333 0476.

 

LÄHTESEISUKOHAD JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUS

Türi Vallavalitsus koostöös AS-ga Kobras on koostanud Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse:

Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud ettepanekud on koondatud ETTEPANEKUTE TABELISSE. Ettepanekud:

 

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE TÖÖRÜHM

Türi valla üldplaneeringu koostamiseks on moodustatud töörühm Türi vallavanema 21. augusti 2019 käskkirja nr 21.2-1/312 (muudetud Türi vallavanema 9. juuni 2020 käskkirjaga nr 21.2-1/20) alusel:

Elari Hiis – abivallavanem, üldplaneeringu koostamise üldvastutaja;

Marje Pärn – avaliku ruumi spetsialist, üldplaneeringu koostamise juht;

Grete Kaljulaid –  ehitus- ja keskkonnaspetsialist;

Kalev Pagarand – ehitusspetsialist;

Urmas Kupp – majandusosakonna juhataja;

Üllar Vahtramäe – arendusjuht;

Ülle Surva – maakorraldusspetsialist.

 

ALGATAMINE

Türi Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 56 Türi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Türi valla üldplaneering koostatakse eesmärgiga määratleda kogu Türi valla ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused, arvestades planeerimisseaduses sätestatud planeerimise põhimõtteid ja üldplaneeringu ülesandeid, Türi vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemusi, Türi vallavalitsuse koostatavaid üldplaneeringu lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsust ning muudes õigusaktides üldplaneeringu koostamisele ja KSH-le sätestatud nõudeid.

Türi valla üldplaneeringu kehtestaja on Türi Vallavolikogu. Türi valla üldplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ülesandeid täidab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus.

Otsusega on võimalik tutvuda Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleis ja majandusosakonnas  (asukoht Türi vald, Türi linn, Kohtu tänav 2) nende tööajal ning elektrooniliselt ametiasutuse dokumendiregistri kaudu, millele on tagatud juurdepääs Türi valla veebilehelt www.tyri.ee.

Türi Vallavalitsus palub isikutel või neid ühendavatel organisatsioonidel, kes soovivad enda personaalset kaasamist üldplaneeringu koostamisse, teatada oma soovist Türi Vallavalitsusele kirjalikult (postiaadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kohtu tänav 2, e-post vallavalitsus@tyri.ee).  Teates tuleb märkida nimi, isikukood (juriidilisel isikul äriregistri kood), soovitav teabe saamise viis (elektrooniline või kirjalik) ning sellest lähtuvalt postiaadress või e-posti aadress ning soovi korral kontakttelefon. Teade tuleb allkirjastada (elektrooniliselt esitades digiallkirjastada).

Avalikult teavitatakse üldplaneeringu koostamise ja KSH menetluse käigust avalike meediakanalite kaudu, eelkõige ajalehtede Türi Rahvaleht ja Järva Teataja ning Türi valla veebilehe www.tyri.ee kataloogi "Ehitus, planeerimine" alamkataloogi "Türi valla üldplaneeringu koostamine" kaudu.