Türi valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

 Küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused jms üldplaneeringu koostamisega seonduv on võimalik esitada e-posti aadressil yldplaneering@tyri.ee.

Leht koondab üldplaneeringu menetluses tehtud toiminguid ja teavitusi ning on esitatud kronoloogilises järjestuses (kõige uuem informatsioon kõige ees (üleval)).

 

ÜLDPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU JA AVALIKE ARUTELUDE TULEMUSED (juuli 2022)

Türi valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal (23.05.-22.06.2022) esitatud ettepanekute ja arvamuste ning valla seisukohtadega saab tutvuda siin.

 

ÜLDPLANEERINGU AVALIKUD ARUTELUD (juuli 2022)

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

5. juulil 2022

13.30 Kabala rahvamajas (Sauna tn 2, Kabala küla)

15.30 Oisu rahvamajas (Estonia pst 1, Oisu alevik)

17.30 Türi kultuurikeskuses (Hariduse tn 1, Türi linn)

6. juulil 2022

14.30 Väätsa rahvamajas (Pikk tn 3, Väätsa alevik)

17.00 Käru rahvamajas (Lao tn 35, Käru alevik)

 

ÜLDPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK (23.05.-22.06.2022)

Türi valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.05.-22.06.2022. Selle perioodi jooksul on igal isikul õigus esitada üldplaneeringu kohta arvamusi e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või aadressil Hariduse tn 3, Türi linn, 72213, Türi vald.

AVALIKU VÄLJAPANEKU MATERJALID

Türi valla üldplaneeringu seletuskiri

Lisad:

Joonised:

Kooskõlastused ja arvamused

ÜLDPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU KAARDIRAKENDUS

Pabermaterjalid on tutvumiseks järgmistes Türi Raamatukogu struktuuriüksustes:

  • Türi raamatukogus (Hariduse tn 3, Türi linn);
  • Käru raamatukogus (Viljandi mnt 17, Käru alevik);
  • Väätsa raamatukogus (Pikk tn 3, Väätsa alevik);
  • Oisu raamatukogus (Retla tee 1, Oisu alevik);
  • Kabala raamatukogus (Sauna tn 2, Kabala küla).

Samuti on võimalik üldplaneeringu materjalide ja informatsiooniga tutvuda Türi Vallavalitsuse ametiasutuses selle tööajal (asukoht Türi vald, Türi linn, Hariduse tn 3). Selleks palume eelnevalt aeg kokku leppida (Marje Pärn, e-post marje.parn@tyri.ee, tel 5333 0476).

45 päeva jooksul peale avaliku väljapaneku lõppu korraldatakse üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Täpsemad arutelude toimumise kohad ja ajad avaldatakse edaspidi Türi valla veebilehel, Järva Teatajas ja juunikuu Türi Rahvalehes.

Türi valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi suurusega 1008 km2. Türi valla üldplaneeringu eesmärk on lähtudes erinevate ühiskonnagruppide huvidest kogu Türi valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning alade kasutus- ja ehitustingimuste määramine, luues eeldused piirkonna jätkusuutlikuks arenguks.

Üldplaneeringu koostamisega samal ajal viidi läbi selle keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille tulemusi ja ettepanekuid positiivsete mõjude suurendamiseks ning negatiivsete mõjude leevendamiseks võeti arvesse üldplaneeringu koostamisel.

Võrreldes varasemate planeeringutega on suund asustuse tihendamisele, tiheasustusalade vähendamisele ning arengu suunamiseks mitmekülgse maakasutuse võimaldamisele. Üldplaneering määrab tingimused taastuvenergia arengu soodustamiseks ning olulise ruumilise mõjuga objektina tuulikupargi alad. Täpsustatud on Türi linna kesklinna ala ja peatänavate äärse ala arendamise tingimusi.

 

ÜLDPLANEERINGU VASTUVÕTMINE (28.04.2022)

Türi Vallavolikogu 28. aprilli 2022 otsusega nr 21 tunnistas Türi Vallavolikogu Türi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks, võttis vastu Türi valla üldplaneeringu ning suunas selle avalikule väljapanekule.

 

KORRIGEERITUD MATERJALID (seisuga 23.03.2022)

 

ÜLDPLANEERINGU JA KSH ARUANDE EELNÕU SAADETI KOOSKÕLASTAMISEKS JA ARVAMUSE AVALDAMISEKS (september 2021)

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu edastati 24. septembril 2021 koostöö tegijatele kooskõlastamiseks ja kaasatud isikutele arvamuse avaldamiseks. Edastatud materjalid:

 

UUENENUD EELNÕU MATERJALID TUULEENERGIA ARENDAMISE OSAS (juuli 2021)

Lähtuvalt avaliku väljapaneku ja veebis toimunud avaliku arutelu käigus esitatud ettepanekutest ja seisukohtadest, korrigeeriti tuuleenergia arendamise potentsiaalseid alasid (toodud taristu ja tehnovõrkude joonisel) ja tingimusi:

Täpsustatud seisukohtade tabel

 

EELNÕU AVALIK ARUTELU (juuni 2021)

17. juunil 2021 kell 17 toimus Käru rahvamajas (Lao tn 35, Käru alevik) Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Avalik väljapanek toimus juba 25.01-25.02.2021, kuid seoses riigis kehtinud piirangutega ei olnud varasemalt võimalik korraldada avalikku arutelu füüsilise kohalviibimisega. Esimene avalik arutelu toimus veebikeskkonnas, kuid selleks, et kõigil oleks võimalik kaasa rääkida, korraldatakse nüüd avalik arutelu ka Käru rahvamajas.

 

AVALIKU VÄLJAPANEKU JA AVALIKU ARUTELU TULEMUSED (märts 2021)

Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu teistkordne avalik väljapanek toimus 25. jaanuarist kuni 25. veebruarini 2021. Selle aja jooksul esitasid eelnimetatud dokumentide täiendamiseks oma arvamused ja ettepanekud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, Maaeluministeerium, Maa-amet, Keskkonnaamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Elering AS, Multiland OÜ, Metsaring OÜ, Minu Mets MTÜ ja kümme eraisikut.

Kokku on pandud dokument arvamuste ja ettepankute ning valla seisukohtadega (seisukohtade tabel).

Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu ei olnud võimalik avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks korraldada algselt kavandatud avalikku arutelu Käru rahvamajas. Selleks, et siiski kerkinud küsimusi arutada, toimus 10. märtsil 2021 koosolek veebikeskkonnas Zoom.

Piirangute leevenedes ning kui avalikud koosolekud siseruumides on jälle lubatud, toimub Käru rahvamajas ka avalik arutelu. Kuna hetkel ei ole võimalik piirangute lõppu ette ennustada, teavitatakse vähemalt 14 päeva enne arutelu toimumist Türi valla veebilehe kaudu ning koostöö tegijaid, kaasatavaid ja ettepanekuid esitanud isikuid isiklikult.  

Osavõtjaid arutelust jagus ning Türi Vallavalitsus tutvustas esitatud ettepanekuid ja valla seisukohti. Suurimat arutelu pälvis Käru aleviku ümbrusesse planeeritav potentsiaalne tuulikuala. Antud teema lisamine üldplaneeringusse oli ka uue avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamise peapõhjus.

Käru piirkonna elanikud esitasid oma küsimusi ning seisukohti ja arutati, millises suunas antud teemaga edasi liikuda. Olulise muudatusena, mis sündis piirkonna elanike ja valla arutelu tulemusel, lisatakse üldplaneeringusse tingimus tuulikute kauguse kohta sõltuvalt tuulikute kõrgusest. Antud tingimusi töötavad üldplaneeringu töörühm ja planeerijad hetkel välja. Samuti vajab oluliselt korrigeerimist (kokku tõmbamist) eelnõus käsitletud potentsiaalne tuulikuala, kuna kõiki vallale esitatud seisukohti ja tingimusi ei ole võimalik nii suure ala ulatuses täita.

Edasi korrigeeritakse tulenevalt ettepanekutest üldplaneeringu seletuskirja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõud ning esitatakse kooskõlastamiseks koostöö tegijatele ja arvamuse avaldamiseks üldplaneeringu menetlusse kaasatud isikutele.

 

EELNÕU AVALIK ARUTELU (märts 2021)

10. märtsil 2021 kell 17 toimus Türi valla üldplaneeringu eelnõu avalik arutelu varem välja kuulutatud Käru rahvamaja asemel veebikeskkonnas Zoom.

EELNÕU AVALIK VÄLJAPANEK (veebruar 2021)

Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek korraldati 25.05-26.06.2020. Vahepealsel perioodil on koostatud tuulikuparkide asukohavaliku analüüs ning seoses sellega lisandub üldplaneeringu seletuskirja ja KHS aruandesse olulist informatsiooni (eeskätt puudutab see Türi valla lääneosa, kuhu jäävad Kädva, Sonni, Lungu, Kändliku, Kullimaa ja Jõeküla ning Käru alevik), mis tingib uue avaliku väljapaneku korraldamise vajaduse.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 25.01-25.02.2021. Avaliku väljapaneku perioodi jooksul oli igal isikul õigus esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamusi e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või aadressil Hariduse tn 3, Türi linn, 72213, Türi vald.

Üldplaneeringu materjalid:

Pabermaterjalid on tutvumiseks Käru raamatukogus (Viljandi mnt 17, Käru alevik). Arvestades riigis kehtivat olukorda, palume pabermaterjalidega tutvumiseks eelnevalt aeg kokku leppida (tel 501 8595).

Samuti on võimalik üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga seotud materjalide ja informatsiooniga tutvuda Türi Vallavalitsuse haldushoones selle tööajal (asukoht Türi vald, Türi linn, Hariduse tn 3; kontaktisik Marje Pärn, e-post marje.parn@tyri.ee, tel 5333 0476). Oma soovist palun eelnevalt teada anda ning aeg materjalidega tutvumiseks kokku leppida.

45 päeva jooksul peale avaliku väljapaneku lõppu korraldatakse üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu Käru rahvamajas. 

 

TUULIKUPARKIDE ASUKOHAVALIKU ANALÜÜS (detsember 2020)

Üldplaneeringu koostamise toetamiseks viidi AS Kobras poolt läbi analüüs Türi vallas tuulikuparkide asukohavaliku tegemiseks. Puudutab see Kaitseministeeriumi piirangutest lähtuvalt suuremas osas endise Käru valla territooriumi (Kädva, Sonni, Lungu, Lauri, Kõdu, Kändliku, Kullimaa ja Jõeküla ning Käru alevik) ning vähesel määral Saueagu küla.

Analüüs on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu. 

Analüüsi käigus leiti alad, mis Türi valla koostatavas üldplaneeringus määratakse võimalike tuulikupargi aladena. Samuti pakutakse analüüsi tulemusena välja tingimused, mida tuulikuparki arendades peab järgima.

Analüüsi materjalidega saab tutvuda siin:

Joonis 1 sisaldab infot, mis on ainult asutusesiseseks kasutamiseks ning ei kuulu avaldamisele. 

Analüüsi käigus koostatud 3D mudeli näidisvideot on võimalik vaadata siit: https://www.youtube.com/channel/UCr2u9ZLOVGYrqrvgc4qUgLQ

Kes soovib näha 3D vaateid enda kinnisasjalt, palun võtke ühendust ASga Kobras, kes edastab Teile vaate soovitud kohast. 

Vallakodanikele analüüsi tutvustamiseks toimus 19. novembril 2020 Käru rahvamajas avalik koosolek.

Tuliseimat arutelu peeti tingimuse osas, et kui kaugele minimaalselt elamust võib tuuliku paigaldada. Arvestades erinevaid uuringuid, oli analüüsi põhjal pakutud välja 1000 meetrit elamust. Kogukonna huvi on loomulikult, et tuulikute müra ja visuaalne häiring ei mõjutaks igapäevaelu negatiivselt ning sellest lähtuvalt oldi kahtleval seisukohal, kas selline vahemaa tagab praeguse vaikse ja rahuliku elukeskkonna säilimise. Edasise üldplaneeringu menetluse raames ning dialoogi kaudu kogukonnaga tuleb vastav teema läbi arutada ning leida võimalikult optimaalne vahemaa.  

Samuti selgitati koosoleku käigus üldplaneeringu üldistusastet ning asjaolu, et analüüsiga leitud alad on vaid tuulikupargi arendamiseks tõenäoliselt sobivad alad, kus on võimalik edaspidi detailplaneeringu menetluse käigus uurida tuulikupargi rajamise võimalusi ja tingimusi ning ei väljenda ootust, et sellele alale on igal juhul võimalik tuulikupark püstitada.

Analüüsi tulemused on sisendiks üldplaneeringu menetlusse ning menetluse raames hakatakse edasi arutama, millises ulatuses ja millised tingimused üldplaneeringuga kehtestada.

 

ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE EELNÕU AVALIKUD ARUTELUD (august 2020)

Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid järgmiselt:

29. juulil 2020

13.30 Kabala rahvamajas (Sauna tn 2, Kabala küla)

15.30 Oisu rahvamajas (Estonia pst 1, Oisu alevik)

17.30 Türi kultuurikeskuses (Hariduse tn 1, Türi linn)

30. juulil 2020

15.00 Väätsa rahvamajas (Pikk tn 3, Väätsa alevik)

17.00 Käru rahvamajas (Lao tn 35, Käru alevik)

 

Avalikul väljapanekul esitatud arvamuste ja ettepanekute ning valla seisukoha kohta koostatud tabel on kättesaadav siit.

 

ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE EELNÕU AVALIK VÄLJAPANEK (juuli 2020)

Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 25.05-26.06.2020.

Avaliku väljapaneku materjalid

Avaliku väljapaneku perioodi jooksul on igal isikul õigus esitada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamusi e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või aadressil Hariduse tn 3, Türi linn, 72213, Türi vald.

Paberkujul on materjalidega võimalik tutvuda Türi Raamatukogu struktuuriüksustes:

  • Türi raamatukogus (Hariduse tn 3, Türi linn);
  • Käru raamatukogus (Viljandi mnt 17, Käru alevik);
  • Väätsa raamatukogus (Kooli tn 12, Väätsa alevik);
  • Oisu raamatukogus (Retla tee 1, Oisu alevik);
  • Kabala raamatukogus (Sauna tn 2, Kabala küla).

Täpsemad kaardikihid on tutvumiseks Türi valla geoportaalis kaardirakenduses „Üldplaneeringu eskiis". Kaardirakendus on kättesaadav lingilt https://gis.tyri.ee/portal ja Türi valla veebilehel www.tyri.ee kataloogi „Kaardid" kaudu.

Samuti on võimalik üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga seotud materjalide ja informatsiooniga tutvuda Türi Vallavalitsuse majandusosakonnas selle tööajal (asukoht Türi vald, Türi linn, Hariduse tn 3; kontaktisik avaliku ruumi spetsialist Marje Pärn, e-post marje.parn@tyri.ee, tel 5333 0476; soovitav on aeg eelnevalt kokku leppida).

Pabermaterjalidega tutvumisel on oluline järgida kehtestatud sotsiaalse distantseerumise reegleid. Võimalusel eelistada eelnõuga tutvumisel digitaalseid materjale.

Türi valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi suurusega 1008 km2. Üldplaneeringu eesmärk on lähtudes erinevate ühiskonnagruppide huvidest kogu Türi valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning alade kasutus- ja ehitustingimuste määramine, luues eeldused piirkonna jätkusuutlikuks arenguks. Prioriteediks on elanikele turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna ning mitmekülgsete teenuste võimaluste tagamine. Võrreldes varasemate planeeringutega on suund asustuse tihendamisele, tiheasustusalade vähendamisele ning arengu suunamiseks mitmekülgse maakasutuse võimaldamisega. Arvestades, et hetkel kehtib Türi valla territooriumil kolm erinevat üldplaneeringut, ühtlustab uus üldplaneering erinevate piirkondade alade kasutus- ja ehitustingimusi ning annab arenguks ühesugused suunad. Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek on etapp üldplaneeringu menetluses, kus avalikkusele tutvustatakse koostatava üldplaneeringu esialgset verisooni ning antakse võimalus igaühel selle koostamises kaasa rääkida ja ettepanekuid teha

 

MUUTUSID TÜRI LINNA NING KÄRU, SÄREVERE JA VÄÄTSA ALEVIKU PIIRID (mai 2020)

Türi valla üldplaneeringu koostamise käigus vaadati üle Türi valla asustusüksuste lahkmejooned. Arvestades Türi valla haldusterritooriumi asustusüksuste rahvastiku tiheduses toimunud arenguid ning asustusüksuste sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive, algatas Türi Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 52 „Asustusjaotuse muutmise algatamine" Türi valla haldusterritooriumil asuva Türi linna ning Käru, Särevere ja Väätsa aleviku lahkmejoonte muutmise menetluse. Linna ja alevike lahkmejoonte muutmine toob kaasa ka nende külade (Lokuta, Laupa, Vilita, Taikse, Tori, Türi-Alliku, Kändliku, Lauri, Väljataguse, Aasuvälja ja Ülejõe), millega linn ja alevikud piirnevad, lahkmejoonte muutumise vajaduse. Olulisemad muutused puudutavad Lokuta küla tihedamalt asustatud elurajooni, Türi linna Telliskivi ja Männiku tänava suvilatepiirkonda ning Ülejõe küla Uue tänava elamuid.

Türi Vallavolikogu 30. jaanuari 2020 otsuse nr 4 "Asustusjaotuse muutmise taotlemine" alusel tehti riigihalduse ministrile ettepanek eelnimetatud lahkmejoonte muutmiseks.

Ministri määrus piiride muutmise kohta jõustus 8. mail 2020 ning 12. mail 2020 tehti muudatused ka aadressiandmetes (asustusüksuse ehk linna, alevike, külade tasandil) ja Maa-ameti kaardil. Samuti kajastuvad muutused ehitisregistris ning kinnistusraamatus.

Piiride muutmise joonised on nähtavad siin.

Täpsemalt on võimalik enda aadressi kontrollida aadressiandmete infosüsteemist või Maa-ameti kaardilt.

Küsimuste korral saab pöörduda Türi Vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialisti Marje Pärna poole e‑posti aadressil Marje.Parn@tyri.ee või telefonil 5333 0476.

 

LÄHTESEISUKOHAD JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUS

Türi Vallavalitsus koostöös AS-ga Kobras on koostanud Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse:

Türi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud ettepanekud on koondatud ETTEPANEKUTE TABELISSE. Ettepanekud:

 

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE TÖÖRÜHM

Türi valla üldplaneeringu koostamiseks on moodustatud töörühm Türi vallavanema 16. detsembri 2021 käskkirja nr 31 alusel:

Marje Pärn – jurist, üldplaneeringu koordinaator;

Grete Kaljulaid –  ehitus- ja keskkonnaspetsialist;

Kalev Pagarand – ehitusspetsialist;

Üllar Vahtramäe – arendusjuht;

Ülle Surva – maakorraldusspetsialist;

Elar Niglas - vallavalitsuse liige;

Mart Järvik - vallavalitsuse liige.

 

ALGATAMINE

Türi Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 56 Türi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Türi valla üldplaneering koostatakse eesmärgiga määratleda kogu Türi valla ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused, arvestades planeerimisseaduses sätestatud planeerimise põhimõtteid ja üldplaneeringu ülesandeid, Türi vallas kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemusi, Türi vallavalitsuse koostatavaid üldplaneeringu lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsust ning muudes õigusaktides üldplaneeringu koostamisele ja KSH-le sätestatud nõudeid.

Türi valla üldplaneeringu kehtestaja on Türi Vallavolikogu. Türi valla üldplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ülesandeid täidab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus.

Otsusega on võimalik tutvuda Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleis ja majandusosakonnas  (asukoht Türi vald, Türi linn, Hariduse tänav 3) nende tööajal ning elektrooniliselt ametiasutuse dokumendiregistri kaudu, millele on tagatud juurdepääs Türi valla veebilehelt www.tyri.ee.

Türi Vallavalitsus palub isikutel või neid ühendavatel organisatsioonidel, kes soovivad enda personaalset kaasamist üldplaneeringu koostamisse, teatada oma soovist Türi Vallavalitsusele kirjalikult (postiaadress Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Kohtu tänav 2, e-post vallavalitsus@tyri.ee).  Teates tuleb märkida nimi, isikukood (juriidilisel isikul äriregistri kood), soovitav teabe saamise viis (elektrooniline või kirjalik) ning sellest lähtuvalt postiaadress või e-posti aadress ning soovi korral kontakttelefon. Teade tuleb allkirjastada (elektrooniliselt esitades digiallkirjastada).

Avalikult teavitatakse üldplaneeringu koostamise ja KSH menetluse käigust avalike meediakanalite kaudu, eelkõige ajalehtede Türi Rahvaleht ja Järva Teataja ning Türi valla veebilehe www.tyri.ee kataloogi "Ehitus, planeerimine" alamkataloogi "Türi valla üldplaneeringu koostamine" kaudu.