isikuandmete kaitse

Türi Vallavalitsus kui ametiasutus täidab avaliku võimu ülesandeid ning ametiasutuse eesmärk on isikutele otseste avalike teenuste osutamine. Lisaks isikut teenivale otsesele avalikule teenusele on ametiasutusel teenuse osutamist toetavad tugiteenused (õigusnormide väljatöötamine, riigihangete korraldamine, raamatupidamine, küberturve ja infotehnoloogialane tugisüsteem jms) .

 

Avaliku teenuse osutamiseks vajab ametiasutuse teenuse osutamiseks vajalikke andmeid, muu hulgas isikuandmeid. Juba iga kirjaliku pöördumisega satub ametiasutuse valdusse isikuandmeid – isiku nimi, e-posti aadress, elukoha-aadress, telefoninumber jm.

25. maist 2015 jõustus kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele otsekohalduv Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus, mis seab füüsiliste isikute andmeid puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks piirangud ning sätestab isikutele õigused kontrollida, milliseid andmeid tema kohta on kogutud, milleks ja kuidas tema isikuandmeid kasutatakse ning kellele neid on edastatud.

Selle  lehekülje kaudu teavitame, mis on isikuandmed ja mida tähendab nende töötlemine, millised on isikuandmete töötlemise põhimõtted ja alused, millised on isiku õigused isikuandmete töötlemisel ning kuidas on ametiasutus rakendanud ja rakendamas EL isikukandmete kaitse üldmäärust ning isikuandmete kaitset reguleerivaid riiklikke õigusakte.

Ametiasutuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks.  Kui ametiasutus on Teie hinnangul kogunud ja kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult, on Teil õigus esitada märgukiri (protest) ametiasutusele ning nõuda andmete parandamist, andmete töötlemise peatamist või lõpetamist. Samuti on Teile eelmärgitud juhul ning ka siis, kui ametiasutus ei väljasta Teile teie kohta käivaid andmeid, õigus pöörduda taotlusega teenistusliku järelevalve algatamiseks Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani poole või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Pöördu Türi Vallavalitsuse andmekaitsespetsialisti poole:

Katrin Keevend
384 8204
e-post Katrin.Keevend@tyri.ee