Kodutoetus

2. novembril 2018 jõustus Türi Vallavolikogu määrus „Kodu soetamise toetus"- peatatud!

Kodu soetamise korra rakendamisega soovib Türi vald suurendada ja säilitada Türi vallas alaliselt elavate ja töötavate inimeste arvu.

Kodu soetamise toetusele on õigus kuni 40-aastasel isikul, kellele (ja kelle pereliikmetele) ei kuulu ja ei ole toetuse taotlemisele eelnenud viie aasta jooksul kuulunud Türi vallas kinnisvara (eramut ega korterit). Soetatav kinnisvara peab olema atesteeritud kinnisvara hindaja poolt eelnevalt hinnatud ning elementmaja soetamiseks peab olema võetud hinnapakkumine. Hindamisakt või hinnapakkumine tuleb esitada koos toetuse saamise avaldusega.

Toetust saab taotleda inimene, kes ostab Türi vallas eluasemena kasutatava korteri, maja, majaosa või krundiomanik, kes soetab ja püstitab Türi vallas elementmaja (valmismaja). Ainult eluasemekrundi ostmiseks toetust ei anta. Elementmaja ostmisel kodutoetuse saamiseks  peab toetuse taotlejal olema eelnevalt Türi valla haldusterritooriumil olema soetatud maaüksus (krunt), kuhu ostetavat elementmaja on võimalik seaduslikult paigaldada.

Kodutoetust makstakse kuni 20% soetatava kinnisvara või elementmaja maksumusest (hind notariaalselt sõlmitava ostu-müügi ja asjaõiguslepingu alusel või vastavalt majatehase pakkumusele), kuid mitte enam kui 8000 eurot

Kodutoetuse saaja peab kodutoetuse abil soetatud eluaset kasutama enda ja oma pere alalise ja peamise elukohana vähemalt 5 aastat vara soetamise või ehitisele kasutusloa väljastamisest arvates ning täitma rahvastikuregistri seadusega elukoha registreerimisega seotud nõuet- „Kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks".

Türi vallal on õigus toetus tagasi nõuda, kui  toetuse saaja ei kasuta soetatud vara oma alalise elukohana ning muudab oma elukoha andmeid rahvastikuregistris või kui toetuse saaja otsustab kinnisvara, mille soetamiseks kodutoetus anti, müüa, kinkida või vahetada enne viie aasta möödumist toetuse määramisest.

kodutoetuse taotlemine

kodutoetuse määramine

TAOTLUSE NÄIDIS (.rtf)(.pdf)

Info:
Pipi-Liis Siemann
Türi vallavanem
527 9775
vallavanem@tyri.ee

Urmas Kupp
majandusosakonna juhataja
509 1415
Urmas.Kupp@tyri.ee 

Alus: Kodu soetamise toetus

Türi valla toetused lastega peredele