Sotsiaalteenuste tasud

Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse osutatavate tasuliste sotsiaalteenuste hinnad ja hinna määramise alused (vallavalitsuse 8. mai 2018 korraldus nr 181, muudetud 28.05.2019 nr 200)

1. Lähtuvalt Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 11 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" § 7 lõikest 3 osutab Türi Vallavalitsus kui ametiasutus ise järgmisi sotsiaalteenuseid:
1) koduteenus;
2) tugiisikuteenus;
3) isikliku abistaja teenus;
4) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
5) eluruumi tagamise teenus;
6) juhuveona osutatav sotsiaaltransporditeenus.

2. Sotsiaalteenust saama õigustatud isik tasub käesolevas korralduses sätestatud põhimõtete või määrade alusel järgmiste sotsiaalteenuste eest:
1) koduteenus;
2) isikliku abistaja teenus;
3) juhuveona osutatav sotsiaaltransporditeenus;
4) eluruumi tagamise teenus.

3. Koduteenuse  ja isikliku abistaja teenuse eest tasub teenuse saaja 2,97 eurot teenuse osutamiseks kulunud ühe tunni eest.

4. Juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse hind on järgmine;
4.1 Türi valla haldusterritooriumil juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenus saaja 2 (kaks) eurot ühe tellitud sõidu kohta;
4.2 väljaspoole Türi valla haldusterritooriumi juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenuse saaja 20 (kakskümmend) senti läbitud kilomeetri kohta;
4.3 puuetega inimeste sotsiaalhoolekandega vabatahtlikult tegelevad juriidilised isikud tasuvad Türi valla sotsiaaltransporditeenuse eest 70 (seitsekümmend) senti läbitud kilomeetri kohta.

5. Eluruumi tagamise teenuse eest tasumine

5.1 Eluruumi tagamise teenust saama õigustatud isik on kohustatud eluruumi kasutamise eest tasuma eluruumi kasutamisega kaasnevad kommunaalkulud (vesi, elekter, prügivedu jms), v.a korralduse punktis 5.7 sätestatud juhul, ning tasu eluruumi kasutamise eest.

5.2 Sotsiaalkorterite, mis asuvad järgmiste aadressidega sotsiaalmajades, kasutamise eest arvutatakse tasu põhimõttel, et eluruumi kasutav isik tasub kasutusele antud sotsiaalkorteri ühe ruutmeetri eest 1,10 (üks euro ja kümme senti) kuus:
1) Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Mehaanika tänav 1;
2) Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Mehaanika tänav 3;
3) Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Tallinna tänav 33.

5.3 Sotsiaalkorterite, mis asuvad elamus, mille aadress on Järva maakond, Türi vald, Kabala küla, Pargi tänav 1, ning kus eluruumi tagamise teenusele lisaks on tagatud ametiasutuse osutatav kõrvalabi ja toitlustamine, kasutamise eest tasub eluruumi kasutav isik 260,35 (kakssada kuuskümmend eurot kolmkümmend viis senti) eurot kuus.

5.4 Sotsiaalkorterite, mis asuvad järgmiste aadressidega sotsiaalmajades, kasutamise eest arvutatakse tasu põhimõttel, et eluruumi kasutav isik tasub kasutusele antud sotsiaalkorteri ühe ruutmeetri eest 70 (seitsekümmend) senti kuus:
1) Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Viljandi tänav 19;
2) Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Viljandi tänav 30;
3) Järva maakond, Türi vald, Särevere alevik, Mäe tänav 6.

5.5 Sotsiaalkorterite, mis asuvad järgmistel aadressidel, kasutamise eest arvutatakse tasu põhimõttel, et eluruumi kasutav isik tasub kasutusele antud sotsiaalkorteri ühe ruutmeetri eest 1,10  (üks euro ja kümme senti)  kuus:
1) Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Põllu tänav 4-24;
2) Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Põllu tänav 3-7;
3 Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Põllu tänav 6-2;
4) Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Põllu tänav 6-5;
5) Järva maakond, Türi vald, Väätsa alevik, Põllu tänav 6-19. (28.05.2019).

5.6 Sotsiaalkorterite, mis asuvad järgmistel aadressidel, kasutamise eest arvutatakse tasu põhimõttel, et eluruumi kasutav isik tasub kasutusele antud sotsiaalkorteri ühe ruutmeetri eest 45 (nelikümmend viis) senti kuus:
1) Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Viljandi mnt 4-1;
2) Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Viljandi mnt 4-3;
3 Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Viljandi mnt 4-6;
4) Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Viljandi mnt 10-3;
5) Järva maakond, Türi vald, Reopalu küla, Metsalu-2;
6) Järva maakond, Türi vald, Reopalu küla, Paju.

5.7 Sotsiaalühiskorterite kasutamise eest tasub eluruumi kasutav isik 75 eurot kuus. Nimetatud hinna sees on ka sotsiaalühiskorteri kasutamisega seotud kommunaalkulu, mida sotsiaalühiskorteri kasutaja enam eraldi tasuma ei pea.