Veemajandus

2.12.22

Türi valla haldusterritooriumil osutab ühisvee ja –kanalisatsiooni teenust kuni 30. aprillini 2028:

OÜ Türi Vesi
Tehnika tn 7, Türi linn
tel 385 7068

www.tyrivesi.ee

Vee- ja kanalisatsioonteenuse pakkumiseks oli Väätsa vallavalitsuse asutatud ja täielikult vallale kuuluv OÜ Väätsa Soojus, mis nüüd on liidetud OÜga Türi Linnavara ja kannab  OÜ Türi Linnavara nime ning mis haldab Väätsa, Lõõla ja Reopalu külade ühisveevärki ja – kanalisatsiooni ning Röa küla kahte ühisveevärki.

AS Väätsa Agro haldab (omades pumplat) osaliselt ühisveevärke Piiumetsa ja Lõõla külas.

Peale OÜ Käru Halduse liitumist OÜga Türi Linnavara kuulub ka Käru vee- ja kanalisatsiooni võrgustik OÜle Türi Linnavara.

Seoses olukorra muutumisega pärast reformi (2017. a Türi valla Väätsa valla ja Käru liitumisega) tuli leida uuele Türi vallale uus vee-ettevõte, kes pakuks kogu vallas teenust ÜVK opereerimiseks. Pärast riigihanget 2019. a kevadel omandas selle õiguse Türi Vesi. (Türi Vallavolikogu 28. märtsi 2019. a otsusega nr 16 „Türi vallale kuuluva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutava vee-ettevõtja määramine" on OÜ-l Türi Vesi õigus tegutseda Türi vallas vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjana 1. maist 2019 kuni 30. aprillini 2028 k.a). Lepingujärgse varade andmisega vee-ettevõtja käsutusse tagatakse talle tingimused vee-ettevõtjana tegutsemiseks koos kõigi seadusest, volikogu otsustest, käesolevast lepingust tulenevate õiguste ja kohustustega.

Leping on sõlmitud eesmärgil reguleerida Türi vallas ÜVK vara kasutamine Türi valla füüsilistele ja juriidilistele isikutele ÜVK teenuse osutamiseks ning sätestada vee-ettevõtja kohustused ja õigused vara  kasutamisel.

Lepinguga annab OÜ Türi Linnavara vee-ettevõtjale Türi vallas Väätsa piirkonnas ja Käru alevikus asuva vee-ettevõtjana tegutsemiseks vajamineva vara tasu eest kasutusele ning vee-ettevõtja võtab kohustuse rendile antud varaga osutada Türi valla füüsilistele ja juriidilistele isikutele ÜVK teenust, kasutada ÜVK vara eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult lepingus toodud tingimustel ja tähtaja jooksul. OÜl Türi Vesi on kohustus ümber vormistada kõik lepingud ja tagada kõigis kohtades heatasemeline teenindus. OÜ Türi Linnavara võlglastelt, kellel on tasumata vee ja kanalisatsiooni teenuse arved, nõutakse võlg tagasi kohtutäiturite abiga.      

2020. a rekonstrueeriti Reopalu küla ühisveevärk ja kanalisatsioon. Küla ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniga liideti ka üle maantee asuv tööstuspiirkond ja Sinilille kolmele majale tehti liitumisvõimalus.  Ehitati välja kaasaegne puhsti. Töid teostati SA KIK abiga. Peale tööde lõppu tehti korda ka tee ja lahendati liigvee probleem.

 

Info:

Urve Meerits
Türi Haldus
385 0272, 5551 6394