Hooldajatoetus

5.04.21

Hooldajatoetus on Türi valla eelarvest raske või sügava puudega isiku hooldamise toetamiseks makstav perioodiline toetus.

Hooldajatoetust on õigus saada sügava või raske puudega täisealise isiku hooldajaks määratud isikul, kellele ei maksta töötutoetust ning kelle suhtes on samaaegselt täidetud üks alljärgnevatest tingimustest:
1) hooldataval puudub ülalpidamiskohustusega isik või ülalpidamiskohustusega isik ei ole oma elukorralduslikust, tervislikust või varalisest seisundist tulenevalt võimeline oma ülalpidamiskohustust täitma;
2) hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda või töötamine on oluliselt piiratud.

Hooldajatoetust on õigus saada raske või sügava puudega 1,5-18-aastast last kasvataval ja hooldaval vanemal, eestkostjal (v.a juriidilisel isikul) või lepingu alusel hooldusperre asendushooldusele suunatud last kasvataval ja hooldaval isikul, kes puudega lapse hooldamise tõttu ei saa töötada või töötamine on oluliselt piiratud ja kui hoolduskoormust pole võimalik vähendada teiste teenustega.

Hooldajatoetust on õigus saada aja jooksul, millal hooldataval on olemas kehtiv arstliku ekspertiisi otsus puudeastme määramise kohta ning toetuse summa määratakse kehtiva ekspertiisiotsusega määratud puudeastmest lähtuvalt. Kui hoolduse keskel ekspertiisiotsuse kehtivus lõpeb, peatatakse perioodiks, mil kehtivat ekspertiisiotsust ei ole, hooldajale toetuse maksmine ning uue ekspertiisiotsuse andmisel makstakse hooldajale tema avalduse alusel toetust tagasiulatuvalt kogu hoolduse aja eest vastavalt ekspertiisiotsusel märgitud puudeastmele. Taotlus toetuse maksmiseks tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul ekspertiisiotsuse teatavakstegemisest. Kui hooldaja ei esita taotlust toetuse maksmiseks eelmärgitud tähtajal, talle toetust tagasiulatuvalt ei maksta, vaid toetuse maksmist jätkatakse päevast, mil hooldaja esitas avalduse.

Hooldajatoetust makstakse:
1) raske puudega täisealise isiku hooldajale 50 eurot kuus;
2) sügava puudega täisealise isiku hooldajale 100 eurot kuus;
3) raske ja sügava puudega lapse hooldajale summas, mis on ühekordne toimetulekupiir (üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir,  mis on kehtestatud riigieelarves)  kuus. 

Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse ka
1) hooldatava andmed (nimi, elukoht, kontaktandmed);
2) hooldatava puudeaste;
3) haldusakti, millega isik on määratud hooldajaks, või kohtuotsuse, millega isik on määratud eestkostjaks, kuupäev ja number;
4) lapse rehabilitatsiooniplaan ja nõustamismeeskonna soovitused;
5) kinnitus, et puudega isiku hooldamise tõttu ei saa asuda tööle või on töötamine oluliselt piiratud;
6) tööandja teatis osalise tööajaga töötamise kohta.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 123)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTF, PDF
Info:
Astrit Fedoritš
sotsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Fedorits@tyri.ee 
(I korrus)