Koduteenus

12.06.20

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 • Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut järgmistes toimingutes:
  1) toiduainete ja majapidamisetarvetega varustamine (üldjuhul lähimast müügikohast);
  2) küttematerjali ja veega varustamine, vajadusel reovee käitlemine;
  3) vajadusel abistamine enesehooldusel;
  4) arstiabi korraldamine ja ravimitega varustamine;
  5) abistamine asjaajamisel;
  6) eluruumi koristamine teenuse saaja ja osutaja kokkulepitud ulatuses.
 • Koduteenuseid osutatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte rohkem kui 20 tundi kuus.
 • Koduteenust on õigus saada isikul, kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi.
 • Hüvitise saamiseks tuleb ametiasutusele esitada  taotlus. Taotluses märgitakse lisaks
  1)  toimingud, milles soovitakse abi saada;
  2) kui isikul on olemas perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikud, nende nimed ja kontaktandmed ning põhjused, miks ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised ise hüvitise taotlejale kodus hakkama saamiseks vajalikku tuge või abi andma.
 • Ametiasutusel on olenevalt teenuse mahust ja teenust saava isiku ning tema perekonna majanduslikust olukorrast õigus võtta teenuse eest tasu.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 14)

Info:
Astrit Ujok
sptsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
(I korrus kabinet 101)